Jak napisać pismo procesowe?

Jak napisać pismo procesowe?

Pisząc pismo procesowe, należy pamiętać o kilku istotnych wymogach formalnych, jakie bezwzględnie powinien zawierać każdy tego rodzaju dokument. Od tego uzależniona jest bowiem jego ważność. Niepoprawnie napisane pismo procesowe może zostać zwrócone do nadawcy, dlatego jeśli zależy Ci na sprawnym przebiegu sprawy – zadbaj o poprawne sporządzenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Jak napisać pismo procesowe? Poniżej znajdziesz najważniejsze wskazówki. 

Pismo procesowe – podstawowe informacje

Pisma procesowe wnoszą do organów procesowych (sądu, komornika) najczęściej uprawnione podmioty postępowania strony oraz pozostali uczestnicy sprawy. Dokumenty tego rodzaju obejmują wnioski i oświadczenia ich nadawców składane poza rozprawą lub posiedzeniem sądowym. Wnioski mogą podejmować zarówno kwestie formalne, jak i sprawy uboczne. Oświadczenia dotyczą natomiast stanowiska podmiotu, które odnoszą się bezpośrednio do okoliczności faktycznych i prawnych danego postępowania. Należy je odróżnić od pism sądowych, które są sporządzane przez organy sądowe i adresowane do stron, a także pozostałych uczestników sprawy (np. wezwania czy orzeczenia). 

Pisma procesowe muszą być sporządzone z zachowaniem określonych, sprecyzowanych wymogów dotyczących ich formy i treści. Jeśli stoisz przed koniecznością napisania takiego pisma, ale obawiasz się, że zrobisz to niepoprawnie, wówczas najlepiej skorzystać z profesjonalnej doradztwa prawnego. Kancelaria adwokacka Wrocław pomoże Ci nie tylko w poprawnym sporządzeniu pisma, ale również w sprawnym przebiegu całego postępowania.

Co musi zawierać pismo procesowe?

Istnieje wiele rodzajów pism procesowych. Można podzielić je na dwie kategorie: 

 • zwykłe pisma procesowe (czyli wszystkie te, które nie muszą spełniać żadnych wymogów szczególnych poza ogólnymi warunkami przewidzianymi w art. 126 dla pism procesowych);
 • kwalifikowane pisma procesowe (takie, wobec których Kodeks postępowania cywilnego nakłada szczególne wymagania, np. pozew, apelacja, skarga kasacyjna). 

Zgodnie z ogólnymi warunkami pism procesowych każdy dokument tego typu musi zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego kieruje się dane pismo;
 • strony sprawy (imiona, nazwiska lub nazwa, a także adresy czy siedziby stron);
 • przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron (jeśli biorą udział w procesie – pełnomocnika wskazuje się w przypadku, gdy strona nie ma zdolności procesowej);
 • rodzaj pisma (należy je odpowiednio zatytułować);
 • osnowę wniosku podanego w piśmie procesowym wraz z dowodami na poparcie przytaczanych okoliczności;
 • własnoręczny podpis strony (lub osoby przez nią upoważnionej, jeśli strona z wiarygodnych przyczyn nie może sporządzić go samodzielnie);
 • wymienienie załączników. 

Należy również pamiętać o tym, że pierwsze pismo procesowe w danej sprawie musi zawierać dokładne oznaczenie przedmiotu sporu. Każde kolejne powinno natomiast zostać opatrzone odpowiednią sygnaturą akt sprawy. 

Nie wiesz, jak napisać pismo procesowe? Kancelaria adwokacka (Wrocław) Ci w tym pomoże! 

Profesjonalna pomoc doświadczonego adwokata to gwarancja tego, że pismo procesowe zostanie sporządzone zgodnie ze wszelkimi wymogami. Ponadto pozwoli to zaoszczędzić cenny czas, ponieważ niedochowanie wymogów formalnych w tym zakresie może skutkować:

 • zwrotem pisma z wezwaniem (lub bez) do poprawienia lub uzupełnienia;
 • odrzuceniem pisma. 

Właśnie z tego powodu warto powierzyć ważną sprawę profesjonalistom. Chcesz sprawnie złożyć pismo procesowe i oszczędzić sobie stresu towarzyszącego postępowaniu sądowego? Kancelaria adwokacka (Wrocław) to sposób na to, by przeprowadzić sprawę skutecznie i możliwie najsprawniej.